Privacy & Voorwaarden

Alle informatie die u FOCUS verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons aan het beroepsgeheim. Ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens verplicht ons uw gegevens vertrouwelijk te behandelen. Zonder uw toestemming wordt beslist geen informatie betreffende de diagnose en behandeling aan anderen verstrekt. De verwerkte persoonsgegevens (zoals NAW en BSN) worden door de client zelf aan FOCUS verstrekt via aanmeldformulier, telefoon en via e-mail. Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van controle op verzekering (COV).

Zonder uw toestemming verstrekt FOCUS aldus geen informatie aan niet direct bij de behandeling betrokken personen of instanties. Niet telefonisch maar ook niet schriftelijk. Dit betekent ook dat de informatie niet in een EPD (Electronisch Patiënten Dossier) wordt opgeslagen. Wel wordt deze informatie vastgelegd in een papieren dossier waarin eveneens uw naam en adresgegevens opgenomen zijn. Uw dossier is in beginsel slechts in te zien door u en de therapeut en wordt vijftien jaar bewaard.

U kunt echter ook verzoeken het complete dossier te vernietigen na beëindiging van de behandeling met de kanttekening dat de persoonlijke aantekeningen van de therapeut buiten beschouwing kunnen worden gelaten.

Noodzakelijkerwijs worden persoonlijke gegevens waaronder uw naam, adres, behandeldata en burgerservicenummer wel genoteerd op de factuur. FOCUS sluit geen contracten met verzekeraars maar de behandeling komt wel voor vergoeding in aanmerking. Om voor vergoeding van de therapie in aanmerking te komen dient u zelf de factuur bij uw ziektekostenverzekeraar in te dienen. De verzekeraar ontvangt aldus van FOCUS geen informatie omtrent diagnose en behandeling.

Wanneer u en FOCUS een behandelovereenkomst aan gaan, wordt u geacht op de hoogte te zijn van en in te stemmen met bovengenoemde informatie omtrent de privacy.

  • Klachten

Mocht u het niet eens zijn met bepaalde zaken of ontevreden zijn over de behandeling, laat u dit de therapeut dan weten. Mocht het niet in overleg met de praktijk opgelost kunnen worden dan heeft u het recht om een klacht in te dienen. U kunt zich dan wenden tot de beroepsvereniging van psychologen, het NIP.

  • Algemene betalingsvoorwaarden NIP

1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog¹ en de cliënt.

2. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.

3. Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bank- of giroincasso dan wel aan de psycholoog een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt.

4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

5. De psycholoog is in het hiervoor onder 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag.

Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.

Onze Praktijk

Contact

Adres

Psychologie Praktijk Focus
Drs. Hans Esselink
GZ-Psycholoog
Registerpsycholoog NIP / Orthopedagoog NVO

Gasthuislaan 2
8331 MX Steenwijk

Contact
hans@focussteenwijk.nl
06  57 00 03 66